MÄRKUS: kui ei ole märgitud teisiti, viitavad käesolevas kasutusjuhendis olevad üldmõisted „seade/ühik/toode/seadis/vahend” kõik tootele „FyreLite Start”.

A.TÄHTIS: GAASI KASUTAMISEL TULEB ALATI ETTEVAATLIK OLLA!

 • Kasutusjuhendis on juhised Coleman®-pliidi õigeks ja ohutuks kasutamiseks.

 • Enne gaasiballooni ühendamist lugege tähelepanelikult seadme kasutamist tutvustavat kasutusjuhendit. Palun tutvuge juhiste ja Coleman®-i balloonidele C100 / C250 / C300 / C500 / Performance / Xtreme trükitud ohutusmeetmetega. Nende juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua ohtu kasutajale ja läheduses viibivate isikutele.

 • Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et vajadusel sealt abi otsida.

 • Seda seadet tohib kasutada ainult Coleman®-i balloonidega C100 / C250 / C300 / C500 / Performance / Xtreme. Muude gaasimahutite kasutamine võib olla ohtlik. The Coleman Company, Inc ei vastuta muude kaubamärkide balloonide kasutamise tagajärgede eest.

 • Seadet tohib kasutada ainult piisavalt ventileeritavas kohas (minimaalselt 2 m3/h/kW), eemal tuleohtlikest materjalidest.

 • Seadet ei tohi kasutada, kui see lekib, ei tööta nõuetekohaselt või on kahjustunud. Selline seade tuleb tagastada müügikohta, kust võetakse teie eest ühendust tootjaga.

 • Seadet ei tohi mingil juhul ümber teha ega kasutada otstarbel, milleks see pole ette nähtud.

 • Toodet ei tohi kasutada haagiselamus, autos, telgis, onnis, kuuris ega muus kinnises ruumis.

 • Toode ei tohi olla kasutuses magamise ajal ning seda ei tohi jätta järelevalveta. Toode kasutab kütust põletamise või hapniku tarbimisega ning eritab teatud aineid ja gaase, mis võivad olla ohtlikud, nt süsinikmonooksiidi (CO). Süsinikmonooksiid on lõhnatu ja värvitu gaas, mis võib eespool loetletud kinnistes ruumides eritumisel põhjustada gripilaadseid sümptomeid, iiveldust, halba enesetunnet ja surma, kui toodet kasutatakse ilma korraliku ventilatsioonita.

B.PÕLETI KOKKUPANEK(joonised originaaljuhendil)

 • (Joon. 1) Võtke toode karbist välja. (1) kastruli toed / (2) lukustusmutter / (3) reguleerimishoob / (4) tihend / (5) kott

 • (Joon. 2-A) vabastage lukustusmutter (2), keerates seda vastupäeva.

 • (Joon. 2-B) keerake kahte liigutatavat kastrulituge (1) hoiustamisasendist vastupäeva niikaua, kuni nende liikumine peatub.

 • (Joon. 2-C) avatud asendis kastrulitugede lukustamiseks pingutage lukustusmutrit, keerates seda päripäeva.

C.GAASIBALLOONIGA ÜHENDAMINE

Kui kasutatav balloon on tühi, lugege osa E : „Ballooni eemaldamine”.

 • Ballooni paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma hea ventilatsiooniga kohas, eelistatavalt välistingimustes ning mitte kunagi leegi, soojusallika ega sädeme (süüdatud sigaret, elektriseadmed jms) läheduses; piisaval kaugusel teistest isikutest ja tuleohtlikest materjalidest.

 • Kuna Coleman®-i balloone C100 / C250 / C300 / C500 / Performance / Xtreme kasutatakse ventiili abil, võib neid seadmest lahti ühendada ja teisaldada (ka siis, kui pole tühjad) ning paigaldada muudele Coleman®-i tootevaliku C100 / C250 / C300 / C500 seadmetele, millel on ette nähtud kasutada ainult neid balloone.

 • (Joon. 3-A) keerake pliit kinni, keerates reguleerimishooba (3) päripäeva, kuni see peatub (nool osutab märgile „-”).

 • Kontrollige tihendit (4). Toodet ei tohi kasutada, kui tihend on katki, kulunud või puudu. Võtke tihendi asendamiseks ühendust müügiesindajaga.

 • Asetage balloon kindlale horisontaalsele pinnale.

 • (Joon. 3-B) paigutage pliit ballooni ventiili keskosa kohale. Kinnitage pliit päripäeva keerates kõvasti ballooni külge. Pingutada tuleb ainult käsitsi, et ballooni ventiili keeret mitte kahjustada.

 • Nüüd on seade kasutamiseks valmis.

 • Lekke korral (kui enne kraani lahtikeeramist on tunda gaasi lõhna) viige seade viivitamata välja, hea ventilatsiooniga kohta, kus pole ühtegi põletusallikat, selgitage välja lekke asukoht ja sulgege leke. Kui soovite kontrollida, kas seade on korralikult tihendatud, tehke seda väljas. Mingil juhul ei tohi kasutada lekete leidmiseks leeki. Kasutage gaasilekke leidmiseks spetsiaalset lahust.

D. GAASIPÕLETI KASUTAMINE

 • Põleti süütamine-Hoides põleti lähedal leeki (joon. 4-A), süüdake järkjärgult gaas, keerates reguleerimishooba vastupäeva (nool osutab märgile „+”) (joon. 4-B).

 • Toiduvalmistamine- Asetage kastrul põleti keskele tugedele ning reguleerige gaasivoolu, et leegid ei tõuseks kastrulist kõrgemale.

 • Leegi kustutamine- Toiduvalmistamise lõppedes sulgege gaas, keerates reguleerimishooba päripäeva lõpuni (nool osutab märgile „-”).

E. GAASIBALLOONI EEMALDAMINE

 • Ballooni saab eemaldada ka siis, kui see pole tühi.

 • Oodake, kuni seade on jahtunud. 1) keerates reguleerimishooba päripäeva lõpuni, veenduge, et gaasivool on täielikult peatatud (nool osutab märgile „-”). 2) keerake seade ballooni küljest lahti (vastupäeva).

 • Ballooni ei tohi ära visata enne, kui olete kindel, et see on tühi (raputage ballooni ja kuulake, kas kostub vedeliku loksumist).

F. OHUTUSMEETMED

 • Seadet ei tohi kasutada seinast või tuleohtlikest objektidest vähem kui 20 cm kaugusel.

 • Asetage seade kindlale horisontaalsele pinnale ja ärge seda kasutamise ajal liigutage, et vältida suuri leeke, mis tekivad, kui aurustunud butaani asemel põleb vedel butaan. Kui see peaks siiski juhtuma, keerake reguleerimishoob kinni ja asetage seade uuesti paigale. Lähtudes pliidi võimsusest ja leegi stabiilsusest, ärge kasutage põleti ümber tuulekaitset. Toote parema toimimise asemel võite sellega seadet kahjustada.

 • Lamedate metallist köögiriistade (nt röstimisalus või -rest leiva ja saia röstimiseks) kasutamisel keerake leek madalaks.

G. HOOLDUS, HOIUSTAMINE JA TÕRKEOTSING

Kui seade on täielikult jahtunud:

 • eemaldage balloon, nagu kirjeldatud osas E.

 • Keerake lukustusmutter lahti ja viige 2 kastrulituge hoiustamisasendisse (reguleerimishoova vastas), seejärel keerake lukustusmutter kinni.

 • Pange seade kotti tagasi (5). ETTEVAATUST: kui seade on veel soe, ei tohi seda kotti panna.

 • Hoidke seadet ja ballooni jahedas, kuivas ja ventileeritud kohas, lastele kättesaamatult, mitte kunagi keldris.

 • Kui balloonis on gaasi, kuid seadet ei õnnestu süüdata, ärge proovige seda ise parandada, vaid viige müügikohta.

 • Veenduge, et põlemiseks on piisavalt õhku (minimaalselt 2 m3/h/kW) ja vältige ohtlikult palju põlemata gaasi sisaldava segu tekkimist.

GARANTIITINGIMUSED

Garantii kehtib 2 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud.Garantii alla ei lähe toote mittesihipäraselt või valesti kasutamisest põhjustatud defektid ega pikaajalise kasutamisega kaasnev normaalne kulumine. Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüa saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea. Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud.Kui toode on defektne ja garantiiaeg pole läbi, saate ka ühendust võta otse tootjaga. Tagastusvolituse saamiseks helistage telefonil+420 286 001 054või kirjutage www.coleman.eu. Ärge tagastage toodet Colemanile ilma loata. Teid juhendatakse kuidas oma tootele silti kinnitada, mis sisaldab teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja probleemi kirjeldust. Lisage originaaltšeki koopia.


Kui tootel on garantiiaeg läbi japõletion katki aga seda saaks parandada, siis saatesamutipöörduda otse tootja poole internetiaadressilwww.coleman.eu.

Toode on lisatud soovinimekirja
Toode lisatud võrdluseks