MÄRKUS: kui ei ole märgitud teisiti, viitavad käesolevas kasutusjuhendis olevad üldmõisted „seade/ühik/toode/seadis/vahend” kõik tootele „400S”.

A – SEADME KOKKUPANEK

Jalgade paigaldamine

 • Pöörake seade puhtale tasasele pinnale tagurpidi.

 • Paigaldage kruvi läbi jala allosas oleva ava. Pingutage kruvi kruvikeerajaga. (joonis I)

Märkus: jälgige, et kruvi ei oleks liiga pingutatud. Kruvikeeraja ei kuulu komplekti.

B – OHUTUSMEETMED

OLULINE!

 • Antud juhendi eesmärk on võimaldada teil toodet Campingaz® 400S õigesti ja ohutult kasutada.

 • Lugege juhendit hoolikalt, et tutvuda seadmega enne gaasipurkide ühendamist.

 • Nende juhiste mittejärgimine võib vahetus läheduses viibiva kasutaja ja inimesed ohtu seada.

 • Hoidke juhendit kindlas kohas, et saaksite vajadusel seda uuesti vaadata.

 • Antud seade on valmistatud kasutamaks kas butaani või propaaniga koos sobiva regulaatori ja voolikuga või painduva voolikuga. Neid müüakse eraldi.

 • Seadet tohib kasutada ainult õues ja eemal süttimisohtlikest materjalidest.

 • Ärge kasutage seadet, mis lekib, on kahjustatud või ei tööta õigesti. Tagastage toode edasimüüjale, kust võetakse teie eest ühendust tootjaga.

 • Ärge mitte kunagi muutke seda seadet ega kasutage seda eesmärgil, milleks see ei ole ette nähtud. Seadme mis tahes muudatus võib olla ohtlik.

 • Ärge kunagi kasutage seadet ilma kastrulitugedeta.

 • Enne esimest kasutamist paigaldage jalad komplekti kuuluvate kruvidega. Ärge kunagi kasutage seda seadet ilma jalgadeta.

 • Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.

 • Pärast kasutamist keerake gaas alati kinni.

 • Kõik gaasil töötavad seadmed tarbivad hapnikku ja eraldavad teisi ohtlikke aineid ja gaase, nagu vingugaas (süsinikmonooksiid (CO)).

 • Vingugaas on lõhnatu, läbipaistev gaas, mis võib põhjustada gripitaolisi haigusnähte, halba enesetunnet, haiglast olekut ja/või surma, kui see koguneb suletud kohtadesse, sest seadet ei kasutata piisava ventilatsiooniga kohas.

C – GAASIBALLOON JA REGULAATOR

 • Seda seadet saab kasutada koos CAMPINGAZ® 904 või 907 tüüpi butaaniballooniga.

 • Seadet saab kasutada ka koos teiste suuremate butaani- või propaaniballoonidega (6 kg, 13 kg jne) ja sobivate regulaatorite ja gaasikraanidega (pöörduge edasimüüja poole):

  - Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg, Ühendkuningriik, Iirimaa, Portugal, Hispaania, Itaalia, Kreeka: butaan 28 mbar / propaan 37 mbar.

  - Holland, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Norra, Rootsi, Taani, Soome, Šveits, Bulgaaria, Türgi, Rumeenia, Horvaatia: butaan 30 mbar / propaan 30 mbar.

  - Poola: propaan 37 mbar

  - Saksamaa, Austria: butaan 50 mbar / propaan 50 mbar.

 • Ühendage või vahetage silinder alati hästi ventileeritavas kohas, mitte kunagi leegi, sädemete või soojusallika läheduses.

D - VOOLIKUD

 • Vooliku pikkus ei tohiks ületada 1,50 meetrit.

 • Kui see on kahjustatud või pragunenud, tuleb see asendada, kui seda nõuavad riiklikud eeskirjad või kui vooliku kõlblikkuse aeg on möödas.

 • Ärge tõmmake voolikut ega keerake seda.

 • Hoidke voolik eemal osadest, mis võivad kuumeneda.

 • Prantsusmaa: Seadet tuleb kasutada painduvate voolikutega, mis on ette nähtud paigaldamiseks seadme ja regulaatori küljes olevatele rõngakujulistele pistikutele, äärte abil kinnitatud (standard XP D 36-110), soovitatav pikkus 1,25 m.

 • Belgia, Luksemburg, Ühendkuningriik, Iirimaa, Portugal, Holland, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Norra, Rootsi, Taani, Soome, Bulgaaria, Türgi, Rumeenia, Poola: seade on varustatud ümmarguse pistikuga. Seda tuleks kasutada painduva vooliku abil, mis sobib kasutamiseks butaani ja propaani gaasiga. Vooliku pikkus ei tohiks ületada 1,20 meetrit.

 • Šveits, Saksamaa, Austria: seadet tuleks kasutada painduvate voolikutega, mis sobivad kasutamiseks butaani ja propaangaasiga. Vooliku pikkus ei tohiks ületada 1,50 meetrit.

 • Vooliku ühendamiseks seadme konnektoriga pingutage vooliku mutrit tugevalt, kuid ilma liigse jõuta, kasutades kahte mutrivõtit: nr. 10 mutrivõtit seadme gaasi sisselaskeava pingutamiseks ja nr. 17 mutrivõtit, et pingutada vooliku mutrit.

 • Ühendage teine ots regulaatori väljalaskeava külge.

E – GAASIBALLOONIGA ÜHENDAMINE

 • Kui olemasolev gaasiballoon on tühi, lugege osa G, “Gaasiallooni eemaldamine”.

 • Gaasiballooni ühendamisel või eemaldamisel tegutsege alati hästi ventileeritud alal, eelistatult väljas, eemal teistest inimestest ja süttimisohtlikkest materjalidest, mitte kunagi lahtise tule, kuuma- või sädemeallika lähedal (sigaretid, elektriseadmed jne).

 • Asetage gaasiballoon maapinnale, seadme taha või kõrvale.

Tähtis: ärge kunagi hoidke gaasiballooni riiulitel (tekstiil või metall).

 • Sulgege regulaatori või gaasiballooni ventiil.

 • Kruvige või klõpsake regulaator gaasiballooni ventiilile.

 • Sulgege pliidiventiilid, keerates nuppe päripäeva, asendisse (•).

 • Kontrollige, kas voolikud on normaalselt, ilma keerdumise ja pingeta.

 • Veenduge, et põleti torude õhuavad injektoris poleks tolmu või ämblikuvõrkude tõttu ummistunud.

GAASILEKKE KORRAL

 • Ärge kontrollige lekkeid leegi abil. Kasutage gaasi leket tuvastavat vedelikku.

 1. Sulgege regulaatori või gaasiballooni kraan.

 2. Kandke ballooni / regulaatori / vooliku / seadme ühendustele gaasi leket tuvastav vedelik. Juhtnupp peaks jääma suletuks: väljalülitatud asendisse (•).

 3. Avage gaas (gaasiregulaatori või gaasiballooni kraanist).

 4. Mullide teke tähendab gaasileket.

 5. Keerake gaas kinni (gaasiregulaatori või gaasiballooni kraanist).

 6. Lekke saab peatada, pingutades voolikuühendust või asendades vigase komponendi. Seadet ei tohi kasutada enne, kui leke on peatatud.

Tähtis: Üldine kontroll ja lekete kontrollimine tuleb läbi viia vähemalt kord aastas ja alati pärast gaasiballooni vahetamist.

F - KASUTAMINE

OHUTUSMEETMED

 • Seadme kuumade osade käsitsemiseks on soovitatav kasutada kaitsekindaid.

 • Ärge kasutage seadet seinale või süttimisohtlikule objektile lähemal kui 20 cm ja laest lähemal kui 1m.

 • Ettevaatust! mõned osad võivad olla väga kuumad. Hoidke lapsed seadmest eemal.

 • Ärge kunagi puudutage põletit seadme kasutamise ajal või vahetult pärast seda.

 • Asetage seade stabiilsele horisontaalsele pinnale ja ärge liigutage seda kasutamisel.

 • Ärge kasutage keedunõusid, mille läbimõõt on väiksem kui 16 cm või suurem kui 26 cm.

 • Lekke korral (gaasilõhn enne või pärast kraani keeramist) viige seade kohe välitingimustesse, hästi ventileeritud alale, kus ei ole tuleallikaid ja kus saab lekkekoha üles leida ja peatada. Kui soovite oma seadmel lekkeid kontrollida, tehke seda välitingimustes.

 • Tähelepanu: seade peab olema täielikult kokku pandud isegi ahju funktsiooni jaoks.

 • Kaane tahtmatu sulgumise vältimiseks peab kaane küljel asuv turvahoob L olema stopp-asendis (hoob all).

 • Ärge kasutage lekete tuvastamiseks tuld, vaid kasutage seebivahtu.

 • Pärast kasutamist sulgege alati regulaatori või gaasiballooni kraan.

 • Enne hoiustamist oodake, kuni seade on täielikult maha jahtunud.

 • Ahju või grilli kasutamisel süüdake piesoelektrilise-süütajaga, viies reguleerimisnupu asendisse „suur leek / välk”.

 • Grilliga kasutamisel kontrollige alati, et veepaagis oleks vesi sees. Ärge kunagi kasutage grillpliiti maksimaalse voolutugevusega („suur leek/välk” tähis). Pärast süütamist kontrollige, kas seadme reguleerimisnupud on Grill-asendis („GRILL” tähis).

 • Ärge kunagi jätke küpsetusplaati ilma toiduta pikemaks kui 2-3 minut, vastasel juhul võib spetsiaalne kate saada kahjustada.

 • Tugi, millel seade seisab, võib töötamise ajal väga kuumaks minna. Seadet ei tohi asetada põlevale pinnale (plastik, laudlina jms). Seade on soovitatav asetada kuumakindlale pinnale (betoon, kivi, tellis, otse maapinnale). Vastasel juhul tuleks seadme ja selle aluse vahele asetada tulekindel soojusisolatsioonimaterjal.

Pliidi funktsioon

 • Kui seade on pakitud transportimise olekusse, siis võtke välja kastrulitoed ja veekambri osad.

 • Pöörake kastrulitoed ümber ja asetage need uuesti kasutusasendisse, surudes kinnituspunktid aukudesse.

 • Kui seadet on kasutatud grillina, eemaldage grillplaadid ja veemahuti osad (kontrollige, kas need on jahtunud).

Süütamine

 • Keerake gaas lahti (ventiil või regulaatori kraan).

 • Pöörake põleti vastavat nuppu vastupäeva maksimaalse voolukiiruse asendisse („suur leek/välk” tähis).

 • Oodake 2–3 sekundit ja vajutage piesoelektrilist nuppu („välk” tähis) mitu korda, kuni põleti süttib. Kui see ei sütti pärast kolmandat proovimist, siis keerake reguleerimisnupp päripäeva keerates asendisse “OFF” (•). Enne operatsiooni kordamist oodake üks minut.

 • Reguleerige leek anuma mõõtmete järgi, viies nupp määratletud vahemikku („suur leek/välk” tähis) kuni („väike leek” tähis).

 • Tugeva tuule korral asetage seade nii, et kaas takistaks tuult. Lisaks sellele on teie seadmel suure tuulega töötamise suutlikus, patenteeritud Campingaz® “xcelerate burner” koos kastrulitoega (patenteeritud), millel on 360 ° tuulekaitse.

 • Kui toiduvalmistamine on lõppenud, keerake põletil vastav nupp päripäeva asendisse (•).

G - GAASIBALLOONI VAHETAMINE VÕI EEMALDAMINE

Teostage seda alati hästi ventileeritavas kohas, mitte kunagi leegi, soojusallika ega sädemete läheduses.

 • Kontrollige, kas gaasiballooni ventiil või regulaatori hoob on suletud asendis.

 • Asetage reguleerimisnupud väljalülitatud asendisse (•), keerates neid päripäeva.

 • Ühendage regulaator gaasiballooni küljest lahti.

 • Paigaldage uus gaasiballoon.

 • Ühendage regulaator uue gaasiballooniga (enne gaasiballooniga ühendamist kontrollige regulaatori tihendi seisukorda).

I – HOIUSTAMINE, PUHASTAMINE JA TRANSPORTIMINE

Oodake kuni seade on täielikult jahtunud.

 • Hooldage seadet korrapäraselt, et saaksite seadet mitmeid aastaid kasutada.

 • Ärge puhastage pliiti selle töötamise ajal. Oodake, kuni see jahtub, et mitte põletada end kuumade osadega (pliidiplaadid, kastrulitoed, põletid).

 • Eemaldage küpsetusplaadid, veekambrid (valage vesi ära) (Grillifunktsioon).

 • Veenduge, et injektori põleti Venturi torud poleks tolmu ega ämblikuvõrkudest ummistunud.

 • Puhastamise ajal jälgige, et põleti augud ei oleks ummistunud. Puhastamisel olge ettevaatlik, et vältida põleti aukude ummistumist. Kui augud on ummistunud, näiteks toiduga, avage need mittemetallist harjaga.

 • Puhastage rasvased osad seebiveega või mitteabrasiivse puhastusvahendiga (ärge kasutage puhastuslappi ega abrasiivseid tooteid).

 • Küpsetusplaatide, veekambrite ja kastrulitugede puhastamise hõlbustamiseks võib neid pesta nõudepesumasinas.

 • Eemaldage ja puhastage kõik pliidi osad ning kuivatage need korralikult.

 • Ärge unustage kaitsta seadme kaant, paigaldades kaitsekate (paber, papp, jne.) kaane ja küpsetusplaatide vahele.

 • Hoidke seadet puhtas, hästi ventileeritavas kohas.

 • Kui seadet pole 30 päeva kasutatud, kontrollige, kas ämblikuvõrgud pole ummistanud põleti vooliku avasid; see võib põhjustada põleti efektiivsuse vähenemist või gaasi ohtlikku süttimist väljaspool põleti.

 • Hoidke pakitud pliiti kuivas, hästi ventileeritavas kohas.

Regulaatori ja pliidi vahel olev painduv voolik või mittepainduv voolik

 • Kui see on kahjustatud või pragunenud, tuleb see asendada, kui seda nõuavad riiklikud eeskirjad või kui vooliku kõlblikkuse aeg on möödas.

 • Prantsusmaal: Seadet tuleb kasutada painduvate voolikutega, mis on ette nähtud paigaldamiseks seadme ja regulaatori küljes olevatele rõngakujulistele pistikutele, äärte abil kinnitatud (standard XP D 36-110). Järgige komplekti lisatud juhiseid ja punktis B kirjeldatud protseduure. Vooliku pikkus võib olla maksimaalselt 1,50 m. Kui te ei plaani pikka aega seadet kasutada, ühendage gaasiballoon lahti.

GARANTIITINGIMUSED

 • Antud toote garantii kehtib 2 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud. Garantiiperioodi alguseks on toote tarnekuupäev.

 • Garantii on kehtetu ja seda ei kohaldata, kui defekti põhjuseks on: toote väärkasutus; kasutusjuhendi mittejärgimine toote kasutamisel ja säilitamisel; toote remont, hooldus, ümbertegemine või muutmine selleks volitamata kolmandate isikute poolt; originaalvaruosade mittekasutamine.

 • Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüa saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea.

 • Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud.

 • Soovi korral saate ühendust võtta ka otse tootjaga www.campingaz.com .

 • Garantii kehtib ainult eratarbijatele ning ei kata toote kommertseesmärgil kasutamisest tekkinud defekte.

 • Garantii katab osturiigis garantiiandjale defektse osa transportimiseks kantud kulusid.

 • Garantiiteenindus ei mõjuta garantii aegumistähtaega: remonditud või asendatud osa tarnel ei alga garantiiperiood uuesti.

 • Teadmiseks:seadusjärgse garantiiperioodi jooksul võivad ostja seadusjärgsed õigused müüja suhtes anda ostjale võrreldes käesoleva garantiiga täiendavaid õigusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust garantiiandjaga.

Toode on lisatud soovinimekirja
Toode lisatud võrdluseks