MÄRKUS: kui ei ole märgitud teisiti, viitavad käesolevas kasutusjuhendis olevad üldmõisted „seade/ühik/toode/seadis/vahend” kõik tootele „Camp’Bistro 2 ”.

A. TÄHTIS: GAASI KASUTAMISEL TULEB ALATI ETTEVAATLIK OLLA!

 • Nende juhiste eesmärk on võimaldada teil kasutada oma ahju Campingaz® Camp’Bistro 2 õigesti ja ohutult.

 • Enne gaasiballooni ühendamist lugege tähelepanelikult seadme kasutamist tutvustavat kasutusjuhendit ja järgige ohutusnõudeid Campingaz® CP250 / CP250 SP gaasiballoonidel. Nende juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua ohtu kasutajale ja läheduses viibivate isikutele.

 • Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et vajadusel sealt abi otsida.

 • Pliiti tuleb kasutada ainult koos Campingaz® CP250 / CP250 SP gaasiballoonidega. Muude gaasimahutite kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei vastuta muude kaubamärkide balloonide kasutamise tagajärgede eest.

 • Seadet tohib kasutada ainult piisavalt ventileeritavas kohas (minimaalselt 2 m3/h/kW), eemal tuleohtlikest materjalidest.

 • Seadet ei tohi kasutada, kui see lekib, ei tööta nõuetekohaselt või on kahjustunud. Selline seade tuleb tagastada müügikohta, kust võetakse teie eest ühendust tootjaga.

 • Seadet ei tohi mingil juhul ümber teha ega kasutada otstarbel, milleks see pole ette nähtud.

 • Toodet ei tohi kasutada haagiselamus, autos, telgis, onnis, kuuris ega muus kinnises ruumis.

 • Toode ei tohi olla kasutuses magamise ajal ning seda ei tohi jätta järelevalveta. Toode kasutab kütust põletamise või hapniku tarbimisega ning eritab teatud aineid ja gaase, mis võivad olla ohtlikud, nt süsinikmonooksiidi (CO). Süsinikmonooksiid on lõhnatu ja värvitu gaas, mis võib eespool loetletud kinnistes ruumides eritumisel põhjustada gripilaadseid sümptomeid, iiveldust, halba enesetunnet ja surma, kui toodet kasutatakse ilma korraliku ventilatsioonita.

 • Kui balloon väljub regulaatorist automaatselt, ärge ühendage kassetti uuesti, vaid laske enne kasutamist pliidil täielikult jahtuda.

 • Kasutage vaid selle pliidi jaoks välja töötatud spetsiaalseid Campingaz® lisaseadmed, ärge kasutage: alla 12 cm läbimõõduga või üle 26 cm läbimõõduga anumaid; nõgusate või kumerate põhjadega anumad; võresid, triikrauda või kive.

 • Hoiustamise või transportimise ajaks eemaldage alati gaasiballoon pliidist.

B. ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS (joonised originaaljuhendil)

 • Kui kasutatav balloon on tühi, lugege osa „Ballooni eemaldamine”.

 • Ballooni paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma hea ventilatsiooniga kohas, eelistatavalt välistingimustes ning mitte kunagi leegi, soojusallika ega sädeme (süüdatud sigaret, elektriseadmed jms) läheduses; piisaval kaugusel teistest isikutest ja tuleohtlikest materjalidest.

Campingaz® CP250 / CP250 SP ballooni paigaldamine

 • Kuna Campingaz®-igaasiballoone CP250jaCP250 SP kasutatakse ventiili abil, võib neid seadmest lahti ühendada ja teisaldada (ka siis, kui pole tühjad) ning paigaldada muudele Campingaz®-i tootevaliku CP250jaCP250 SP seadmetele, millel on ette nähtud kasutada ainult neid balloone.

 • Avage ballooni kaas (3) (joonis 2).

 • Kontrollige, et süütamisnupp (1) oleks keeratud asendisse „•”, keerates nuppu päripäeva ja hoob (2) oleks asendis „UNLOCK”(joonis 3).

 • MÄRKUS: balooni saab lukustada vaid siis, kui süütenupp on asendis•” japannitugi on paigas.

 • Enne gaasiballooni ühendamist kontrollige, kas pliidi ja ballooni vaheline tihend on paigas ja heas seisukorras (joonis 4). Ärge kasutage seda pliiti, kui tihend puudub või on kahjustatud. Tagastage toode edasimüüjale.

 • Paigaldage balloon korpusesse, pesa „F” ülespoole ja kinnitage balloonijuhik „G” kindlalt pessa (joonis 5).

 • Lukustage balloon, keerates hooba „LOCK”asendisse (joonis 6).

 • Sulgege balloonipesa kaas (3).

 • Pliit on kasutamiseks valmis.

ETTEVAATUST

 • Veenduge, et balloonipesa „F” on suunatud ülespoole ja sisestatud balloonijuhikusse „G”.

 • Gaasiballooni (8) vale paigutamine põhjustab regulaatori purunemise ja/või gaasi lekke, põhjustades susisevat heli ja gaasilõhna.

 • Lekke korral (kui enne kraani lahtikeeramist on tunda gaasi lõhna) viige seade viivitamata välja, hea ventilatsiooniga kohta, kus pole ühtegi põletusallikat, selgitage välja lekke asukoht ja sulgege leke. Kui soovite kontrollida, kas seade on korralikult tihendatud, tehke seda väljas. Mingil juhul ei tohi kasutada lekete leidmiseks leeki. Kasutage gaasilekke leidmiseks spetsiaalset lahust.

C. KASUTAMINE (joonised originaaljuhendil)

 • Ärge kasutage oma pliiti seinale või muule esemele lähemal kui 20 cm ega laest lähemal kui 1 meeter.

HOIATUS:Juurdepääsetavad osad võivad olla väga kuumad. Hoidke väikelapsi eemal.

 • Ärge kunagi puudutage pliidi alust (4) ega pliidi põletit (5) kasutamise ajal ega vahetult pärast seda.

 • Ärge takistage ballooni katte (3) ventilatsiooniava (7).

 • Asetage pliit stabiilsele horisontaalsele pinnale ja ärge liigutage seda kasutamisel.

 • Enne ärapanemist oodake, kuni pliit on täielikult jahtunud.

Põleti süütamine

Pliit on varustatud pieso-elektrilise süütajaga, mis on ühendatud süütelektroodiga (6).

 • Keerakesüütenuppu (1) vastupäeva, kuni kuulete sädet viitavat klõpsu (joonis 7). Kui pliit ei sütti, keerakesüütenupp asendisse „” (joonis 9) ja alustage toimingut uuesti.

 • Kui pliit pärast kolme katset ikka ei sütti, keerakesüütenupp asendisse „” ja kontrollige enne eelmiste sammude uuesti alustamist, kas balloonis on gaasi (raputamisel vedeliku loputamise heli). (Kui kassett on tühi, vaadake osa D - „Ballooni vahetamine”).

Toiduvalmistamine

 • Asetage kastrul põleti keskele tugedele ning reguleerige gaasivoolu, et leegid ei tõuseks kastrulist kõrgemale.

 • Leegi suurust saab reguleerida, keerates süütenuppu (2) täisvoolu (MAX) ja keskmise vooluhulga (MIN) vahel.

Leegi kustutamine

 • Keerake süütenupp (1) päripäeva suunas asendisse „•” (joonis 9).

D. BALLOONI VAHETAMINE

 • Ballooni saab eemaldada ka siis, kui see pole tühi.

Kui pliit on täielikult jahtunud:

 • Kontrollige, kas gaasi sisselaskeava on täielikult suletud, keerates süütenuppu (1) päripäeva asendisse(joonis 9), ja põleti (5) on kustunud.

 • Ühendage balloon lahti, liigutades hoova (2) asendisse „UNLOCK”.

 • Avage balloonipesa (3) ja eemaldage balloon tagant ülespoole.

 • Ballooni ei tohi ära visata enne, kui olete kindel, et see on tühi (raputage ballooni ja kuulake, kas kostub vedeliku loksumist).

 • Enne uue ballooni paigaldamist veenduge, et sinna pole toidutegemisest midagi kukkunud, mis takistaks pliidi sisemist gaasiregulaatorit (joonis 4).

 • Kontrollige, kas tihend on olemas ja korras (joonis 4).

 • Paigaldage uus balloon, järgides osas B. „Ettevalmistused kasutamiseks - Campingaz® CP250 / CP250 SP ballooni paigaldamine” toodud juhiseid.

ETTEVAATUST:

 • Kui vahetate ballooni pliidi kasutamise ajal, siis ärge puudutage pliidi kuumasid pindasid.

 • Pärast pliidi väljalülitamist võivad sinna jääda gaasijäägid.

 • Ohutuse tagamiseks jätke gaasiballooni hoob (2) „UNLOCK”asendisse ja keerake süütenupp (1) põlemise asendisse, et gaasijäägid saaksid ära põleda.

E. OHUTUSSÜSTEEM

 • Ärge kasutage pliiti, mis lekib, on kahjustatud või mis ei tööta korralikult.

 • Kui gaasisurve balloonis on liiga kõrge, ühendab sisseehitatud seade ballooni ise lahti ja hoob (2) läheb asendisse “UNLOCK”. Sellisel juhul peate ballooni eemaldama ja laskma sellel jahtuda (jahutage seda näiteks vee all) enne selle taaskasutamist või uue ballooni kasutamist, järgides osa D. - Ballooni vahetamine - toodud juhiseid. Pliit ei tööta enne, kui ballooni gaasirõhk normaliseerub.

Ohutusseadme algoleku taastamine

 • Keerake süütenupp (1) asendisse ja tõstke balloonihoob (2) „UNLOCK”asendisse.

 • Eemaldage gaasiballoon.

 • Keerake süütenupp süüte asendisse, et üleliigne gaas saaksgaasikraanist välja.

 • Viie minuti möödudes keerake süütenupp tagasiasendisse.

 • Veenduge, et süütenupp onasendis ja lähtestage turvaseade järgmiselt:

  - Lükake gaasiballooni hoob „LOCK”asendisse.

  - Seejärel lükake gaasiballooni hoob „UNLOCK”asendisse.

 • Paigaldage uus balloon või jahtunud balloon pesasse.

 • Korrake süüteprotseduuri.

 • Kui balloonis on esialgu temperatuur liiga kõrge, siis kütust ei tule, isegi kui balloon on pliiti paigaldatud. Selle põhjuseks on turvaseadme töö ning pliit pole korrast ära.

F. PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

Kui ahi on täielikult jahtunud:

Puhastamine

Pliit

 • Puhastage pliit, kui balloon on eemaldatud.

 • Puhastage pannitugi (4) ja ballooni väliskülg ning kate (3) sooja veega ning kuivatage seejärel lapiga.

Põleti (5)

 • Määrdunud põleti ummistab leegi augud.

 • Puhastage põletipea leegi augud metallharjaga.

Piezo süüteelektrood

 • Kui elektrood saab märjaks, siis leeki ei tule.

 • Veenduge, et vesi oleks eemaldatud, kuivatagekorralikult lapiga.

Hoiustamine ja transportimine

 • Kontrollige, et hoob (2) oleks asendis „UNLOCK” (joonis 10).

 • Hoiustamiseks ja transportimiseks eemaldage alati pliidist gaasiballoon.

 • Hoidke pliiti ja gaasiballoon jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas, lastele kättesaamatus, kohas. Ärge kunagi hoidke keldris.

GARANTIITINGIMUSED

 • Garantii kehtib 2 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud. Garantiiperioodi alguseks on toote tarnekuupäev.

 • Garantii on kehtetu ja seda ei kohaldata, kui defekti põhjuseks on: toote väärkasutus; kasutusjuhendi mittejärgimine toote kasutamisel ja säilitamisel; toote remont, hooldus, ümbertegemine või muutmine selleks volitamata kolmandate isikute poolt; originaalvaruosade mittekasutamine.

 • Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüa saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea.

 • Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud.

 • Soovi korral saate ühendust võtta ka otse tootjaga www.campingaz.com .

 • Garantii kehtib ainult eratarbijatele ning ei kata toote kommertseesmärgil kasutamisest tekkinud defekte.

 • Garantii katab osturiigis garantiiandjale defektse osa transportimiseks kantud kulusid.

 • Garantiiteenindus ei mõjuta garantii aegumistähtaega: remonditud või asendatud osa tarnel ei alga garantiiperiood uuesti.

 • Teadmiseks:seadusjärgse garantiiperioodi jooksul võivad ostja seadusjärgsed õigused müüja suhtes anda ostjale võrreldes käesoleva garantiiga täiendavaid õigusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust garantiiandjaga.

Toode on lisatud soovinimekirja
Toode lisatud võrdluseks