MÄRKUS: kui ei ole märgitud teisiti, viitavad käesolevas kasutusjuhendis olevad üldmõisted „seade/ühik/toode/seadis/vahend” kõik tootele „CAMPING 206 S ”.

A. TÄHTIS: GAASI KASUTAMISEL TULEB ALATI ETTEVAATLIK OLLA!

 • Kasutusjuhendis on juhised Campingaz®-pliidi õigeks ja ohutuks kasutamiseks.

 • Enne gaasiballooni ühendamist lugege tähelepanelikult seadme kasutamist tutvustavat kasutusjuhendit ja järgige ohutusnõudeid gaasiballoonil. Nende juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua ohtu kasutajale ja läheduses viibivate isikutele.

 • Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et vajadusel sealt abi otsida.

 • Antud põletit võib kasutada ainult koos Campingaz® C 206 gaasiballooniga.

 • Muude gaasiballoonide kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei vastuta muude kaubamärkide balloonide kasutamise tagajärgede eest.

 • Seadet tohib kasutada ainult piisavalt ventileeritavas kohas (minimaalselt 2 m3/h/kW), eemal tuleohtlikest materjalidest.

 • Seadet ei tohi kasutada, kui see lekib, ei tööta nõuetekohaselt või on kahjustunud. Selline seade tuleb tagastada müügikohta, kust võetakse teie eest ühendust tootjaga.

 • Seadet ei tohi mingil juhul ümber teha ega kasutada otstarbel, milleks see pole ette nähtud.

 • Toodet ei tohi kasutada haagiselamus, autos, telgis, onnis, kuuris ega muus kinnises ruumis.

 • Toode ei tohi olla kasutuses magamise ajal ning seda ei tohi jätta järelevalveta. Toode kasutab kütust põletamise või hapniku tarbimisega ning eritab teatud aineid ja gaase, mis võivad olla ohtlikud, nt süsinikmonooksiidi (CO). Süsinikmonooksiid on lõhnatu ja värvitu gaas, mis võib eespool loetletud kinnistes ruumides eritumisel põhjustada gripilaadseid sümptomeid, iiveldust, halba enesetunnet ja surma, kui toodet kasutatakse ilma korraliku ventilatsioonita.

B. ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS (joonised originaaljuhendil)

 • Kui kasutatav balloon on tühi, lugege osa „Ballooni eemaldamine”.

 • Ballooni paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma hea ventilatsiooniga kohas, eelistatavalt välistingimustes ning mitte kunagi leegi, soojusallika ega sädeme (süüdatud sigaret, elektriseadmed jms) läheduses; piisaval kaugusel teistest isikutest ja tuleohtlikest materjalidest.

Campingaz® C 206 ballooni paigaldamine

 • Vajutage seadme küljel asuvat lukustusnuppu (4) (joonis 2) ja keerake plastikust alus vastupäeva.

 • Kontrollige tihendit(1) (joonis 3). Toodet ei tohi kasutada, kui tihend on katki, kulunud või puudu. Võtke tihendi asendamiseks ühendust müügiesindajaga.

 • Kontrollige, et põleti nõel ei ulatuks kaugemale kui tihend: need peaksid olema ühtlaselt (joonis 3).

 • Enne Campingaz® C 206 ballooni sisestamist korpusesse (joonis 4) kontrollige, kas kontaktpind on korralikult puhas (eemaldage sildid, liimi jäljed) ja pole kahjustatud.

 • Sisestage balloon ja kontrollige, kas balloon C 206 on õigesti paigutatud aluse põhjas olevatesse kinnitusklambritesse (joonis 5).

 • Kontrollige, kas gaas on kinni, keerates reguleerimishooba päripäeva noole “-” suunas (joonis 1)

 • Hoides alust, võtke seade ja keerake alus seadme külge, keerates päripäeva (joonis 6), kuni lukustusnupp (4) haakub aluse pesasse.

 • Veenduge, et lukustusnupp on pesas kinni, kuna nii väldite aluse lahti tulemist, mis põhjustaks gaasi leket.

 • Pliit on kasutamiseks valmis.

 • Lekke korral (kui enne kraani lahtikeeramist on tunda gaasi lõhna) viige seade viivitamata välja, hea ventilatsiooniga kohta, kus pole ühtegi põletusallikat, selgitage välja lekke asukoht ja sulgege leke. Kui soovite kontrollida, kas seade on korralikult tihendatud, tehke seda väljas. Mingil juhul ei tohi kasutada lekete leidmiseks leeki. Kasutage gaasilekke leidmiseks spetsiaalset lahust.

C. PÕLETI KASUTAMINE

 • Seadet ei tohi kasutada seinast või tuleohtlikest objektidest vähem kui 25 cm kaugusel.

 • Asetage seade kindlale horisontaalsele pinnale ja ärge seda kasutamise ajal liigutage, et vältida suuri leeke, mis tekivad, kui aurustunud butaani asemel põleb vedel butaan. Kui see peaks siiski juhtuma, keerake reguleerimishoob kinni ja asetage seade uuesti paigale.

 • Lekke korral sulgege reguleerimishoob.

 • Lamedate metallist köögiriistade (nt röstimisalus või -rest leiva ja saia röstimiseks) kasutamisel keerake leek madalaks.

Põleti süütamine

 • Hoidkeleekipõleti lähedal leeki (6)

 • Süüdake järkjärgult gaas, keerates reguleerimishooba(5)noole suunas „+”

 • Vastavalt panni/poti suurusele saate reguleerimishoovaga põletil leeki reguleerida.

Leegi kustutamine

 • Toiduvalmistamise lõppedes sulgege gaas, keerates reguleerimishooba päripäeva lõpuni (nool osutab märgile „-”)

Gaasiballooni eemaldamine

 • Ballooni ei tohieemaldadaenne, kui olete kindel, et see on tühi (raputage ballooni ja kuulake, kas kostub vedeliku loksumist).

 • Keerake reguleerimishoob täiesti kinni ja veenduge, et põleti ei töötaks.

 • Vajutage lukustusnuppu (4), keerake seadme alus lahti (joonis 2) ja eemaldage tühi balloon.

 • Paigaldage uus balloon vastavalt lõigule B („Campingaz® C 206 ballooni paigaldamine”).

D. HOOLDUS, HOIUSTAMINE JA TÕRKEOTSING

Kui seade on täielikult jahtunud

 • Hoidke seadet ja ballooni jahedas, kuivas ja ventileeritud kohas, lastele kättesaamatult, mitte kunagi keldris.

 • Kui balloonis on gaasi, kuid seadet ei õnnestu süüdata, ärge proovige seda ise parandada, vaid viige müügikohta.

 • Veenduge, et põlemiseks on piisavalt õhku (minimaalselt 2 m3/h/kW) ja vältige ohtlikult palju põlemata gaasi sisaldava segu tekkimist.

GARANTIITINGIMUSED

 • Antud toote garantii kehtib 2 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud. Garantiiperioodi alguseks on toote tarnekuupäev.

 • Garantii on kehtetu ja seda ei kohaldata, kui defekti põhjuseks on: toote väärkasutus; kasutusjuhendi mittejärgimine toote kasutamisel ja säilitamisel; toote remont, hooldus, ümbertegemine või muutmine selleks volitamata kolmandate isikute poolt; originaalvaruosade mittekasutamine.

 • Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüa saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea.

 • Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud.

 • Soovi korral saate ühendust võtta ka otse tootjaga www.campingaz.com .

 • Garantii kehtib ainult eratarbijatele ning ei kata toote kommertseesmärgil kasutamisest tekkinud defekte.

 • Garantii katab osturiigis garantiiandjale defektse osa transportimiseks kantud kulusid.

 • Garantiiteenindus ei mõjuta garantii aegumistähtaega: remonditud või asendatud osa tarnel ei alga garantiiperiood uuesti.

 • Teadmiseks:seadusjärgse garantiiperioodi jooksul võivad ostja seadusjärgsed õigused müüja suhtes anda ostjale võrreldes käesoleva garantiiga täiendavaid õigusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust garantiiandjaga.

Toode on lisatud soovinimekirja
Toode lisatud võrdluseks