Click for more products.
No produts were found.
0

Campingaz Party Grill 200

MÄRKUS: kui ei ole märgitud teisiti, viitavad käesolevas kasutusjuhendis olevad üldmõisted „seade/ühik/toode/ seadis/vahend” kõik tootele „PARTY GRILL 200”.

A. OLULINE! OLGE GAASI KASUTAMISEL ALATI ETTEVAATLIK!

 • Antud juhendi eesmärk on võimaldada teil toodet Campingaz® Party Grill 200 õigesti ja ohutult kasutada.

 • Lugege juhendit hoolikalt, et tutvuda seadmega enne gaasipurkide ühendamist.

 • Lugege tähelepanelikult juhendit ja Campingaz® CV 470 PLUS ja CV 300 PLUS gaasipurkidele trükitud ohutusnõudeid. Nende juhiste mittejärgimine võib vahetus läheduses viibiva kasutaja ja inimesed ohtu seada.

 • Hoidke juhendit kindlas kohas, et saaksite vajadusel seda uuesti vaadata.

 • Seadet tohib kasutada ainult Campingaz® CV 470 PLUS ja CV 300 PLUS gaasipurkidega. Teiste gaasipurkide kasutamine võib olla ohtlik.

 • Ettevõte Société Application Des Gaz ei võta endale vastutust mis tahes teiste gaasipurkide kasutamise korral.

 • Seadet tohib kasutada ainult hästi ventileeritud alal (minimaalselt 2 m3 /h/kw) ja eemal süttimisohtlikest materjalidest.

 • Ärge kasutage seadet, mis lekib, on kahjustatud või ei tööta õigesti. Tagastage toode edasimüüjale, kust võetakse teie eest ühendust tootjaga.

 • Ärge mitte kunagi muutke seda seadet ega kasutage seda eesmärgil, milleks see ei ole ette nähtud. Seadme mis tahes muudatus võib olla ohtlik.

 • Ärge kasutage seda seadet haagissuvilates, autodes, telkides, puhkemajades, varjualustes ega mis tahes väikestes suletud kohtades.

 • Seadet ei tohi kasutada magamise ajal ega järelvalveta.

 • Kõik gaasil töötavad seadmed tarbivad hapnikku ja eraldavad teisi ohtlikke aineid ja gaase, nagu süsinikmonooksiid (CO).

 • Süsinikmonooksiid on lõhnatu, läbipaistev gaas, mis võib põhjustada gripitaolisi haigusnähte, halba enesetunnet, haiglast olekut ja/või surma, kui see koguneb eelpool mainitud suletud kohtadesse, sest seadet ei kasutata piisava ventilatsiooniga kohas.

B. SEADME KOKKUPANEK

 • Võtke seade pakendist välja (Joon. 1). Seadme osad: (1) kaas; (4) jalad; (2) küpsetusplaat; (5) veemahuti; (3) rest; (6) alus

 • (Joon. 2) Pöörake seade tagurpidi. Kruvige jalad seadme all olevatesse pesadesse.

 • (Joon. 3-A) Asetage seade õigetpidi tasasele pinnale. Paigaldage veemahuti, asetades selle alusele nii, et ava oleks suunatud seadme põhja poole.

 • (Joon. 3-B) Veenduge, et mahuti siserõngal olevad sälgud oleksid kohakuti aluse lukustusnukkidega ning seejärel kinnitage mahuti kohale, keerates seda päripäeva kuni peatumiseni. Kui mahuti on paigaldatud, peab vaateava paiknema eespool kohakuti juhtnupuga (Joon. 3-C).

C. CAMPINGAZ® CV 470 PLUS / CV 300 PLUS GAASIPURGI ÜHENDAMINE

 • Kui olemasolev gaasipurk on tühi, lugege osa F, “Gaasipurgi eemaldamine”.

 • Gaasipurgi ühendamisel või eemaldamisel tegutsege alati hästi ventileeritud alal, eelistatult väljas, eemal teistest inimestest ja süttimisohtlikkest materjalidest, mitte kunagi lahtise tule, kuuma- või sädemeallika lähedal(sigaretid, elektriseadmed jne).

 • Kuna CAMPINGAZ® CV 470 PLUS ja CV 300 PLUS gaasiballoonid töötavad klappidega, võib neid seadme küljest eemaldada, lihtsalt transportida (isegi juhul, kui ei ole tühi) ning ühendada teiste CAMPINGAZ®-i CV 470 PLUS ja CV 300 PLUS seeriasse kuuluvate seadmetega, mis on konstrueeritud ainult nende gaasiballoonidega töötamiseks.

 • (Joon. 4 - A) Keerake juhtnuppu päripäeva väljalülitatud asendi suunas (O), kuni nupp peatub.

 • Keerake seade tagurpidi.

 • (Joon. 4-B) Keerake gaasipurk päripäeva ettevaatlikult külge, kuni kuulete klõpsatust (umbes kuuendiku pöörde peal). Ärge keerake gaasipurki jõuga edasi, sest nii võite gaasiklappi kahjustada.

 • Lekke korral (gaasilõhn enne või pärast kraani keeramist) viige seade kohe välitingimustesse, hästi ventileeritud alale, kus ei ole tuleallikaid ja kus saab lekkekoha üles leida ja peatada. Kui soovite oma seadmel lekkeid kontrollida, tehke seda välitingimustes. Ärge kasutage lekete tuvastamiseks tuld, vaid kasutage seebivahtu.

D. KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

 • (Joon. 5-A) Täitke mahuti veega kuni tasemeni “MAXI” (MAKSIMAALNE) (tähistatud mahuti seinal).

 • (Joon. 5-B) Paigaldage rest (3) nii, et see toetuks kolme jala abil mahuti seinale.

 • (Joon. 5-B) Paigaldage küpsetusplaat (2) resti kohale nii, et selle serv toetuks resti jalgadel olevatele nukkidele.

 • Ärge kasutage seadet seinale või süttimisohtlikule objektile lähemal kui 20 cm.

 • Asetage seade stabiilsele, horisontaalsele pinnale ja ärge liigutage seda kasutamise ajal, et vältida suurte leekide ilmumist, mida põhjustab vedela butaani süttimine aurustunud butaani asemel. Kui see juhtub, keerake juhtnupp välja ja paigutage seade ümber.

 • Enne seadme süütamist veenduge, et täidate mahuti veega tasemeni “MAXI”, olenemata sellest, kas seadet kasutatakse põletina või grillina.

 • Ärge kunagi jätke toiduta küpsetusplaati tule kohale kauemaks kui üks minut (väljaarvatud eelkuumutamise periood), sest sellisel juhul kahjustate erikatet.

 • Enne hoiustamist oodake, kuni seade on täielikult maha jahtunud.

 • Ettevaatust! mõned osad võivad olla väga kuumad. Hoidke lapsi seadmest eemal.

E. KASUTAMINE

Põleti süütamine

Piezo-süütamine (Joon. 6)

 • Keerake juhtnuppu (Joon. 6-A) vastupäeva (leegi tähise suunas) nii, et see on täiesti lahti ning seejärel vajutage kohe juhtnupule (Joon. 6-B), kuni kuulete klõpsatust.

 • Vajutage vajadusel 3 või 4 korda, kuni põleti süttib (kontrollige leeki mahuti eesmise akna kaudu (Joon. 7-C)).

 • Kui põleti ei sütti, keerake juhtnuppu päripäeva väljalülitatud asendisse (O), kuni see peatub. Oodake 5 minutit enne toimingu kordamist.

 • Kui põleti ei sütti pärast teistkordset katset, võite A. jätkata osaga “Tikust süütamine” või B. lugeda veaotsingu juhiseid osas G.

Tikust süütamine (Joon. 7)

 • Keerake juhtnuppu (joon. 7-A) vastupäeva (leegi tähise suunas) nii, et see oleks täiesti lahti.

 • Asetage põlev tikk (joon. 7-B) küpsetusplaadi (kui küpsetusplaat on põleti kohale asetatud) ava kaudu põleti lähedale.

Toiduvalmistamine

Seadme kasutamine grillina

 • Veenduge, et mahuti on täidetud veega tasemeni “MAXI” ning rest ja küpsetusplaat on paigaldatud vastavalt osa D kirjeldusele.

 • Eelkuumutage küpsetusplaati maksimaalselt ühe minuti jooksul, et see saavutaks parima küpsetustemperatuuri.

 • Küpsetusplaat on kaetud kõrgekvaliteetse mittenakkuva materjaliga, mis tagab tervisliku toidu rasva või õli kasutamiseta.

 • Rasvained kogutakse veemahutisse, teie toit on tõeliselt tervislik (jääk- ja söestunud rasvad puuduvad) ning kõik koostisained säilitavad oma maitse. Küpsetusplaat saavutab maksimaalse temperatuuri umbes üheminutilise eelkuumutamisega (parim lihaküpsetamise temperatuur).

 • Asetage toit plaadile ja reguleerige temperatuuri vastavalt soovile juhtnupu abil.

 • Küpsetamise kiirust on võimalik reguleerida ka selle abil, kuhu toit küpsetusplaadil asetatud: maksimaalne temperatuur on keskel ja väiksem temperatuur äärtes.

 • Küpsetusplaat muutub tugeva kuumuse toimel sinakaks. See ei mõjuta ühelgi viisil kasutatud materjali kvaliteeti.

Seadme kasutamine põletina

OLULINE:Seadme kasutamiseks põletina peab küpsetusplaadi eemaldama. Ärge kunagi asetage nõusid küpsetusplaadile.

 • Asetage nõud (pann, wok-pann jne) restile, põleti kohale. Veenduge, et leek ei oleks anuma põhjast laiem.

VÄLJALÜLITAMINE

 • Keerake juhtnuppu päripäeva väljalülitatud asendi suunas (O), kuni nupp peatub.

F. GAASIPURGI EEMALDAMINE

 • Gaasipurgi võib eemaldada isegi juhul, kui see ei ole tühi.

 • Keerake juhtnuppu päripäeva väljalülitatud asendi suunas (O), kuni nupp peatub.

 • Oodake, kuni seade maha jahtub.

 • Hoides seadet paigal, keerake gaasipurk vastupäeva lahti, kuni kuulete klõpsatust (umbes kuuendiku pöörde korral), ning seejärel eemaldage.

 • Ärge kunagi visake gaasipurki ära, kui see ei ole täielikult tühi. Kontrollige loksutades, et gaasipurgis ei oleks vedelikku.

G. HOOLDUS, HOIUSTAMINE JA VEAOTSING

Veaotsing

 • Leegipurske korral (süttimine põletikatte all) lülitage toode välja, laske maha jahtuda (ligikaudu viis minutit) ning seejärel süüdake uuesti. Kui leegipurse püsib, võtke ühendust Campingaz®-i kohaliku esindajaga.

Hooldus ja hoiustamine

 • Ligikaudu 15 minutit pärast kasutamist, eemaldage küpsetusplaat ja rest.

 • Ühendage mahuti aluse küljest lahti, keerates seda vastupäeva, tõstes mahuti üles. Tühjendage veest.

 • Keerake jalad alusel küljest lahti.

 • Puhastage määrdunud kohad seebivee või mitteabrasiivse pesuainega (ärge kasutage küpsetusplaadi ega veemahuti puhastamiseks nõudepesuvahendit).

 • Puhastamise hõlbustamiseks võib kaant, küpsetusplaati, mahutit ja resti nõudepesumasinas pesta. Jalgu võib pesukäsnaga puhastada (pesupulbrita).

 • Pange osad kokku ja sulgege kaas.

 • Väikse transportimismahu nimel võib jalad mahutisse asetada (joon. 1).

 • Seadet peab hoidma ohutus, kindlas ja kuivas kohas, lastele kättesaamatus kohas ja mitte kunagi keldris.

 • Kui seadet pikka aega ei kasutata, ühendage gaasipurk lahti, nagu on kirjeldatud osas F.

GARANTIITINGIMUSED

 • Antud toote garantii kehtib 2 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud. Garantiiperioodi alguseks on toote tarnekuupäev.

 • Garantii on kehtetu ja seda ei kohaldata, kui defekti põhjuseks on: toote väärkasutus; kasutusjuhendi mittejärgimine toote kasutamisel ja säilitamisel; toote remont, hooldus, ümbertegemine või muutmine selleks volitamata kolmandate isikute poolt; originaalvaruosade mittekasutamine.

 • Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüa saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea.

 • Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud.

 • Soovi korral saate ühendust võtta ka otse tootjaga www.campingaz.com .

 • Garantii kehtib ainult eratarbijatele ning ei kata toote kommertseesmärgil kasutamisest tekkinud defekte.

 • Garantii katab osturiigis garantiiandjale defektse osa transportimiseks kantud kulusid.

 • Garantiiteenindus ei mõjuta garantii aegumistähtaega: remonditud või asendatud osa tarnel ei alga garantiiperiood uuesti.

 • Teadmiseks:seadusjärgse garantiiperioodi jooksul võivad ostja seadusjärgsed õigused müüja suhtes anda ostjale võrreldes käesoleva garantiiga täiendavaid õigusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust garantiiandjaga.

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse