MÄRKUS: kui ei ole märgitud teisiti, viitavad käesolevas kasutusjuhendis olevad üldmõisted „seade/ühik/toode/seadis/vahend” kõik tootele „PARTY GRILL 400”.

A - OLULINE! OLGE GAASI KASUTAMISEL ALATI ETTEVAATLIK!

 • Antud juhendi eesmärk on võimaldada teil toodet Campingaz® Party Grill 400 õigesti ja ohutult kasutada.

 • Lugege juhendit hoolikalt, et tutvuda seadmega enne gaasipurkide ühendamist.

 • Nende juhiste mittejärgimine võib vahetus läheduses viibiva kasutaja ja inimesed ohtu seada.

 • Hoidke juhendit kindlas kohas, et saaksite vajadusel seda uuesti vaadata.

 • Antud seade on valmistatud kasutamaks kas butaani või propaaniga koos sobiva regulaatori ja voolikuga või painduva voolikuga. Neid müüakse eraldi.

 • Seadet tohib kasutada ainult õues ja eemal süttimisohtlikest materjalidest.

 • Ärge kasutage seadet, mis lekib, on kahjustatud või ei tööta õigesti. Tagastage toode edasimüüjale, kust võetakse teie eest ühendust tootjaga.

 • Ärge mitte kunagi muutke seda seadet ega kasutage seda eesmärgil, milleks see ei ole ette nähtud. Seadme mis tahes muudatus võib olla ohtlik.

 • Kõik gaasil töötavad seadmed tarbivad hapnikku ja eraldavad teisi ohtlikke aineid ja gaase, nagu vingugaas (süsinikmonooksiid (CO)).

 • Vingugaas on lõhnatu, läbipaistev gaas, mis võib põhjustada gripitaolisi haigusnähte, halba enesetunnet, haiglast olekut ja/või surma, kui see koguneb suletud kohtadesse, sest seadet ei kasutata piisava ventilatsiooniga kohas.

B - SEADME KOKKUPANEK

 • Võtke seade pakendist välja (Joon. 1).

 • Avage lukustus, järgides etappe A, B, C, seejärel avage kaas (joonis 1).

 • Võtke seadmest osad väljad (joonis 2). Seadme osad: (1) kaas; (2) küpsetusplaat; (3) võre; (4) soojusjaotur; (5) kastrulitoed; (6) jalad; (7) veemahuti; (8) alus.

 • (Joonis 3) Pöörake seade tagurpidi. Kruvige jalad seadme all olevatesse pesadesse.

 • (Joonis 4) Asetage seade õigetpidi tasasele pinnale. Paigaldage veemahuti, asetades selle alusele nii, et ava oleks suunatud seadme põhja poole (joonis 4-A).

 • Veenduge, et mahuti siserõngal olevad sälgud oleksid kohakuti aluse lukustusnukkidega ning seejärel kinnitage mahuti kohale, keerates seda päripäeva kuni peatumiseni (joonis 4-B). Kui mahuti on paigaldatud, peab vaateava paiknema eespool kohakuti juhtnupuga (joonis 4-C).

 • (Joonis 5) Kinnitage kaane käepidemed kaane külge, kruvides kruvid läbi kaane ja käepideme aukude väljastpoolt. Seejärel pingutage kaanemutrite ja seibidega kaane seestpoolt.

C - KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

C-1 GAASIBALLOON JA REGULAATOR

 • Gaasiballoonigaühendamisel või eemaldamisel tegutsege alati hästi ventileeritud alal, eelistatult väljas, eemal teistest inimestest ja süttimisohtlikkest materjalidest, mitte kunagi lahtise tule, kuuma- või sädemeallika lähedal(sigaretid, elektriseadmed jne).

 • Antud seadet saab kasutada koos Campingaz 904 ja 907 tüüpi butaanballoonidega ja Campingaz 28-30 mbar või 50 mbar regulaatoriga.

 • Seadet saab kasutada ka teiste, suuremate, butaan- või propaanballoonidega (5~15kg) ja sobivateregulaatorite ja gaasikraanidega(konsulteerige edasimüüjaga).

C-2 VOOLIKUD

 • Vooliku pikkus ei tohiks ületada 1,50 meetrit.

 • Kui see on kahjustatud või pragunenud, tuleb see asendada, kui seda nõuavad riiklikud eeskirjad või kui vooliku kõlblikkuse aeg on möödas.

 • Ärge tõmmake voolikut ega keerake seda.

 • Hoidke voolik eemal osadest, mis võivad kuumeneda.

 • ** Kui voolikuühendus on tehtud, siis kontrollige gaasi lekkeid vastavalt osas D-1 toodud juhistele.

 • (Joonis 6/7) Prantsusmaa: Seadet tuleb kasutada painduvatevoolikutega, mis on ette nähtud paigaldamiseks seadme ja regulaatori küljes olevatele rõngakujulistele pistikutele, äärte abil kinnitatud (standard XP D 36-110), soovitatav pikkus 1,25 m.

 • Paigaldage voolik vastavalt vooliku ja äärtega komplekteerimisjuhendis kirjeldatule.

 • (Joonis 6/7) Belgia, Luksemburg, Ühendkuningriik, Iirimaa, Portugal, Holland, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Norra, Rootsi, Taani, Soome, Bulgaaria, Türgi, Rumeenia, Poola: seade on varustatud ümmarguse pistikuga. Seda tuleks kasutada painduva vooliku abil, mis sobib kasutamiseks butaani ja propaani gaasiga. Vooliku pikkus ei tohiks ületada 1,20 meetrit.

 • (Joonis 6/8) Šveits, Saksamaa, Austria: seadet tuleks kasutada painduvate voolikutega, mis sobivad kasutamiseks butaani ja propaangaasiga. Vooliku pikkus ei tohiks ületada 1,50 meetrit.

 • Vooliku ühendamiseks seadme konnektoriga pingutage vooliku mutrit tugevalt, kuid ilma liigse jõuta, kasutades kahte mutrivõtit: Nr. 10 mutrivõtit seadme gaasi sisselaskeava pingutamiseks ja nr. 17 mutrivõtit, et pingutada vooliku mutrit.

 • Ühendage teine ots regulaatori väljalaskeava külge.

D - GAASIBALLOONIGA ÜHENDAMINE

 • Kasutage regulaatorit, mis vastab standarditele EN12864 või EN16129. Soovitatav on kasutada Campingazi regulaatorit (osas C-1). Gaasiballoonil või regulaatoril peab olema reguleerimisventiil.

 • Kui olemasolev gaasiballoon on tühi, lugege osa F, “Gaasiallooni eemaldamine”.

 • Gaasiballooni ühendamisel või eemaldamisel tegutsege alati hästi ventileeritud alal, eelistatult väljas, eemal teistest inimestest ja süttimisohtlikkest materjalidest, mitte kunagi lahtise tule, kuuma- või sädemeallika lähedal (sigaretid, elektriseadmed jne).

1. Asetage gaasiballoon maapinnale, seadme taha või kõrvale.

2. Sulgege regulaatori või gaasiballooni ventiil (joonis 7-A).

3. Sulgege seadme juhtnupp, keerates seda "O" suunas (Joonis 7-B).

4. Kruvige või lükake regulaator silindrile või gaasiballooni ventiilile.

5. Veenduge, et põleti torude õhuavad injektoris poleks tolmu või ämblikuvõrkude tõttu ummistunud.

D-1 GAASILEKKE KONTROLLIMINE

 • Ärge kontrollige lekkeid leegi abil. Kasutage gaasi lekke tuvastavat vedelikku.

 1. (Joonis 9-A) sulgege regulaatori või gaasiballooni kraan.

 2. (Joonis 9-B) kandke ballooni / regulaatori / vooliku / seadme ühendustele gaasi leket tuvastav vedelik. Juhtnupp peaks jääma suletuks: väljalülitatud asendisse (O) (joonis 9-C).

 3. (Joonis 9-D) avage gaas (gaasiregulaatori või gaasiballooni kraanist).

 4. Mullide teke tähendab gaasileket.

 5. Keerake gaas kinni (gaasiregulaatori või gaasiballooni kraanist).

 6. Lekke saab peatada, pingutades voolikuühendust või asendades vigase komponendi. Seadet ei tohi kasutada enne, kui leke on peatatud.

Tähtis: Üldine kontroll ja lekete kontrollimine tuleb läbi viia vähemalt kord aastas ja alati pärast gaasiballooni vahetamist.

E - KASUTAMINE

OHUTUSMEETMED

 • Ärge kasutage seadet seinale või süttimisohtlikule objektile lähemal kui 20 cm ja laest lähemal kui 1m.

 • Enne seadme süütamist veenduge, et täidate mahuti veega tasemeni “MAXI”, olenemata sellest, kas seadet kasutatakse põletina või grillina.

 • Ettevaatust! mõned osad võivad olla väga kuumad. Hoidke lapsed seadmest eemal.

 • Ärge kunagi puudutage põletit seadme kasutamise ajal või vahetult pärast seda.

 • Asetage seade stabiilsele horisontaalsele pinnale ja ärge liigutage seda kasutamisel.

 • Ärge kasutage keedunõusid, mille läbimõõt on väiksem kui 12 cm või suurem kui 20 cm.

 • Lekke korral (gaasilõhn enne või pärast kraani keeramist) viige seade kohe välitingimustesse, hästi ventileeritud alale, kus ei ole tuleallikaid ja kus saab lekkekoha üles leida ja peatada. Kui soovite oma seadmel lekkeid kontrollida, tehke seda välitingimustes.

 • Ärge kasutage lekete tuvastamiseks tuld, vaid kasutage seebivahtu.

 • Pärast kasutamist sulgege alati regulaatori või gaasiballooni kraan.

 • Enne hoiustamist oodake, kuni seade on täielikult maha jahtunud.

E-1 KÜPSETUSPLAATIDE PAIGALDAMINE

Seadme kasutamine grillina (joonis 10-A / B)

 1. (Joonis 10-ii) Täitke mahuti veega "MAXI" tasemeni (tähistatud mahuti seinale).

 2. (Joonis 10-ii) Asetage aluse toele (5) nii, et selle kolm jalga toetuvad veemahuti seina tugedele.

 3. (Joonis 10-ii) Asetage soojusjaotur (4) üle aluse toe nii, et selle serv toetub kastrulitugede jalgade sälkudele.

 4. Asetage üks küpsetusplaat (küpsetusplaat (2) või võre (3)) kastrulitoe (5) kohale nii, et selle serv toetuks kastrulitoel olevate tugijalgade aukudele.

Küpsetusplaadi (2) paigaldamine (joonis 10-A)

 • Kastrulitoe (5) kolm jalga peavad olema ühel joonel ja sisestatud läbi kolmepilu, mis asuvad ümberküpsetusplaadi(2) serva (joonis 10-i).

Võre (3) paigaldamine (joonis 10-B)

 • Pöörake kindlasti võre (3) sellisesseasendisse, etu-kujulised vahetükidtoetuks otsekastrulitoe (5) jalgadele (joonis 10-iv).

TÄHTIS!

 • Ärge kunagi kasutage rohkem kui ühte küpsetusplaati.

 • Enne kasutamist tuleb soojusjaotur asetada küpsetusplaadi alla.

 • Ärge kunagi pange küpsetusnõusid (pann, wok jne) küpsetusplaadile (2/3) ega soojusjaoturile (4).

Seadme kasutamine pliidina (joonis 10-C)

 1. (Joonis 10-ii) Täitke mahuti veega "MAXI" tasemeni (tähistatud mahuti seinale).

 2. (Joonis 10-ii) Asetage kastrulitoele (5) nii, et selle kolm jalga toetuvad veemahuti seina tugedele.

 3. Pöörake kaas (1) ümber ja asetage see kastrulitugedele (5), et seda keedunõuna (wok) kasutada. Või asetage muu keedunõu (pann jne) kastrulitoele, põleti keskele. Veenduge, et leek ei ületaks keedunõu alaosa.

TÄHTIS:kui kasutate seadet pliidina, tuleb küpsetusplaatplaat (2/3) ja soojusjaotur (4) ära võtta. Ärge kunagi pange keedunõusid (pann, wok jne) küpsetusplaadile (2/3) ega soojusjaoturit ( 4).

E-2 SÜÜTAMINE

Ärge kunagi süüdake seadet suletud kaanega.

Piesoga süütamine (joonis 11)

 1. (Joonis 11-A) Avage gaas (gaasiregulaatori või gaasiballooni kraan) ("+" suunas).

 2. (Joonis 11-B) Keerake juhtnuppu vastupäeva vastavasse asendisse (välgu tähis). Kui klõpsatust kuulete ja põleti põleb (kontrollige leeki läbi mahuti esikülje oleva ava), keerake juhtnupp vastupidises suunas (joonis 11-C) soovitud soojuse reguleerimise asendisse (väiksema ja suurema leegi tähise vahel).

 3. Kui põleti ei sütti, keerake juhtnuppu päripäeva väljalülitatud asendisse (O), kuni see peatub. Enne operatsiooni kordamist oodake 5 minutit.

 4. Kui põleti ei sütti pärast neljandat või viiendat katset, siis süüdake seade tikuga (tikuga süütamise juhis järgmises lõigus).

Tikuga süütamine (joonis 12)

Kui Piesoga süütamine ei õnnestu

Tähtis:Enne järgmiste toimingute alustamist oodake, kuni seade on jahe ja kandke kaitsekindaid.

 1. (Joonis 12-A) keerake gaas lahti (gaasiregulaatori võigaasiballoonikraanist).

 2. (Joonis 12-B) Eemaldage soojusjaotur / küpsetusplaat ja asetage põleti lähedalesüüdatudtikk.

 3. (Joonis 12-C) Keerake juhtnuppu madala temperatuuriga (väikse leegi tähisesuunas).

 4. Pange soojusjaotur / küpsetusplaadid uuesti sisse.

E-3 TOIMINGUD

 • Komponentide käsitsemisel, mis võivad olla väga kuumad, on soovitatav kanda kaitsekindaid.

 • Eelsoojendus: enne grillimist soojendage seadet umbes 2 minutit täielikus leegis.

 • Küpsetusplaadi sinakas värvus on tingitud tugevast kuumusest. See ei mõjuta materjali kvaliteeti.

 • Märkus!Kui põleti grillimise ajal kustub, sulgege kohe gaasiklapp ja oodake 5 minutit, et gaas saaks aurustuda. Pärast ooteaega süüdata uuesti.

E-4TOIDUVALMISTAMINE

TÄHTIS: veenduge, et veepaak oleks täidetud(osaE-1)veega.

 • Ärge kunagi jätke küpsetusplaati ilma toidutapikemaks kui1minut (välja arvatud esialgne eelsoojendusperiood), vastasel juhul võib spetsiaalne katesaadakahjustada.

 • Küpsetusplaadilon kaks küpsetuspinda: gofreeritudpindlihaküpsetamiseksja silepindkala, koorikloomade, köögiviljade jneküpsetamiseks.

 • Küpsetusplaaton kaetud kvaliteetse mittekleepuva materjaliga, mis tagab tervislikusöögi ilma fatoriõli lisamata.

 • Võrel puudub kleepumatu kate. Selleks, et toit eikleepuksvõre külge, pühkige seda enne kasutamist kergelt toiduõli abil.

 • Võrekasutamisel kogunevad rasvained veehoidlasse,seegateie söögikord on täiesti tervislik (puuduvad jääkainedjakarboniseeritud rasvad), koostisosad säilitavad kogu oma maitse.

 • Küpsetamise kiirust on võimalik reguleerida ka selle abil, kuhu toit on küpsetusplaadil asetatud: maksimaalne temperatuur on keskel ja väiksem temperatuur ääres.

 • Küpsetada saab teha suletud kaanega, kui seadet kasutatakse grillahjuna.

E-5 VÄLJALÜLITAMINE

 • Sulgegegaasiregulaatori või gaasiballoonikraan (joonis 7-A).

 • Kui leegid on kustunud, keerake seadme juhtnupp väljalülitatud asendisse (O). (Joonis 7-B)

F - GAASIBALLOONIVAHETAMINE VÕI EEMALDAMINE

Teostage sedaalati hästi ventileeritavas kohas, mitte kunagi leegi, soojusallikaegasädemete läheduses.

 1. Sulgege seadme juhtnupp, keerates seda "O" suunas. (Joonis 7-B)

 2. Sulgege regulaatori või gaasiballoonikraan. (Joonis 7-A)

 3. Ühendage regulaator gaasiballooni küljest lahti.

 4. Paigaldage uus gaasiballoon.

 5. Ühendage regulaator uue gaasiballooniga (enne gaasiballooni ühendamist kontrollige regulaatori tihendi seisukorda).

 6. Kontrollige gaasi lekkeid vastavaltosasD-1toodud juhistele.

GHOIUSTAMINE JA PUHASTAMINE

 • Kui hoolitsete oma seadme eest õigesti, saate seda kasutada palju aastaid.

 • Ärge puhastage seadet selle kasutamise ajal. Oodake, kuni see on jahtunud, et vältida kuumade osade (küpsetusplaadi, võre,kastrulitugi, mahuti jne) põhjustatud põletusi.

 • Kui seade on külm (umbes 15 minutitpärast kasutamist), eemaldage küpsetusplaat jakastrulitoed. Vabastageveemahutialusest, keerates seda vastupäeva ja tõstkeära. Tühjendage veemahuti. Keerake jalad alusest lahti.

 • Puhastage rasvased osad seebi ja veega või mitteabrasiivse pesuainega.

 • Puhastamise lihtsustamiseks saab kaant(wok), küpsetusplaate,veemahutit,kastrulitugesidpesta nõudepesumasinas. Jalad saab puhastada käsnaga (ilmapesuvahendita).

 • Puhastamisel olge ettevaatlik, et vältida põleti aukude ummistumist. Kui augud on ummistunud, näiteks toiduga, mis on maha voolanud, avage need mittemetallist harjaga.

 • Pärast puhastamist pange seadmeosadkokku, pange kaaspealeja lukustage(järgigesamme A, B, C joonisel 4).

 • Kompaktseks transportimiseks võib jalad (6)paigutadamahutisse (joonis 1/2). Pöörake kindlasti võre (3) sellisesseasendisse, et u-kujuline vahedetail ei toetuks panni tugijalgadele (joonis 10-iii), vastasel juhul ei saa kaant sulgeda.

 • Seadet peab hoidma ohutus, kindlas ja kuivas kohas, lastele kättesaamatus kohas ja mitte kunagi keldris.

 • Kui seadet pole 30 päeva kasutatud, kontrollige, kas ämblikuvõrgudpoleummistanudpõleti vooliku avasid; see võib põhjustada põleti efektiivsuse vähenemist või gaasi ohtlikku süttimist väljaspool põleti.

 • Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, ühendagegaasiballoonlahti, nagu onkirjeldatudosasF.

 • Kontrollige regulaarselt vooliku seisukorda javahetagesee välja, kui sellel on vananemise või pragunemise märke (järgi osaC-2).

 • Kui injektor on ummistunud (gaasiballoonis ongaasi, kuid seade ei sütti), ärge proovigeummistustiseeemaldada.Võtke ühendust edasimüüjaga.

GARANTIITINGIMUSED

 • Antud toote garantii kehtib 2 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud. Garantiiperioodi alguseks on toote tarnekuupäev.

 • Garantii on kehtetu ja seda ei kohaldata, kui defekti põhjuseks on: toote väärkasutus; kasutusjuhendi mittejärgimine toote kasutamisel ja säilitamisel; toote remont, hooldus, ümbertegemine või muutmine selleks volitamata kolmandate isikute poolt; originaalvaruosade mittekasutamine.

 • Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüa saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea.

 • Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud.

 • Soovi korral saate ühendust võtta ka otse tootjaga www.campingaz.com .

 • Garantii kehtib ainult eratarbijatele ning ei kata toote kommertseesmärgil kasutamisest tekkinud defekte.

 • Garantii katab osturiigis garantiiandjale defektse osa transportimiseks kantud kulusid.

 • Garantiiteenindus ei mõjuta garantii aegumistähtaega: remonditud või asendatud osa tarnel ei alga garantiiperiood uuesti.

 • Teadmiseks:seadusjärgse garantiiperioodi jooksul võivad ostja seadusjärgsed õigused müüja suhtes anda ostjale võrreldes käesoleva garantiiga täiendavaid õigusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust garantiiandjaga.

Toode on lisatud soovinimekirja
Toode lisatud võrdluseks