Click for more products.
No produts were found.
0

Campingaz Twister Plus PZ

MÄRKUS:kui ei ole märgitud teisiti, viitavad käesolevas kasutusjuhendis olevad üldmõisted „seade/ühik/toode/seadis/vahend” kõik tootele“Twister® Plus / Twister® Plus PZ ”.

A.TÄHTIS: GAASI KASUTAMISEL TULEB ALATI ETTEVAATLIK OLLA!

 • Kasutusjuhendis on juhised Campingaz®-pliidi õigeks ja ohutuks kasutamiseks.

 • Enne gaasiballooni ühendamist lugege tähelepanelikult seadme kasutamist tutvustavat kasutusjuhendit.

 • Palun tutvuge juhiste ja Campingaz®-i balloonidele CV 270 PLUS, CV 300 PLUS ja CV 470 PLUS trükitud ohutusmeetmetega. Nende juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua ohtu kasutajale ja läheduses viibivate isikutele.

 • Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et vajadusel sealt abi otsida.

 • Seda seadet tohib kasutada ainult Campingaz®-i balloonidega CV 270 PLUS, CV 300 PLUS ja CV 470 PLUS. Muude gaasimahutite kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei vastuta muude kaubamärkide balloonide kasutamise tagajärgede eest.

 • Seadet tohib kasutada ainult piisavalt ventileeritavas kohas (minimaalselt 2 m3/h/kW), eemal tuleohtlikest materjalidest.

 • Seadet ei tohi kasutada, kui see lekib, ei tööta nõuetekohaselt või on kahjustunud. Selline seade tuleb tagastada müügikohta, kust võetakse teie eest ühendust tootjaga.

 • Seadet ei tohi mingil juhul ümber teha ega kasutada otstarbel, milleks see pole ette nähtud.

 • Toodet ei tohi kasutada haagiselamus, autos, telgis, onnis, kuuris ega muus kinnises ruumis.

 • Toode ei tohi olla kasutuses magamise ajal ning seda ei tohi jätta järelevalveta. Toode kasutab kütust põletamise või hapniku tarbimisega ning eritab teatud aineid ja gaase, mis võivad olla ohtlikud, nt süsinikmonooksiidi (CO). Süsinikmonooksiid on lõhnatu ja värvitu gaas, mis võib eespool loetletud kinnistes ruumides eritumisel põhjustada gripilaadseid sümptomeid, iiveldust, halba enesetunnet ja surma, kui toodet kasutatakse ilma korraliku ventilatsioonita.

B.PÕLETI KOKKUPANEK(joonised originaaljuhendil)

 • Võtke toode karbist välja.

 • Keerake kastrulitoed (3) lõpuni (joonis 2).

C - BALLOONIGA ÜHENDAMINE

 • Kui kasutatav balloon on tühi, lugege osa E : „Ballooni eemaldamine”.

 • Ballooni paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma hea ventilatsiooniga kohas, eelistatavalt välistingimustes ning mitte kunagi leegi, soojusallika ega sädeme (süüdatud sigaret, elektriseadmed jms) läheduses; piisaval kaugusel teistest isikutest ja tuleohtlikest materjalidest.

 • Kuna Campingaz®-i ballooneCV 270 PLUS, CV 300 PLUS ja CV 470 PLUSkasutatakse ventiili abil, võib neid seadmest lahti ühendada ja teisaldada (ka siis, kui pole tühjad) ning paigaldada muudele Campingaz®-i tootevalikuCV 270 PLUS, CV 300 PLUS ja CV 470 PLUSseadmetele, millel on ette nähtud kasutada ainult neid balloone.

 1. Kontrollige, kas reguleerimishoob(1)on täielikult kinni keeratud, keerates seda päripäeva suunas (nool osutab märgile „-”)(joonis 4).

 2. Hoidkepõletitkinni (ettevaatust - see võib olla kuum!) ja keerakeballoonettevaatlikultpõleti külgepäripäeva, kuni kuulete klõpsatust (umbes üks kuuendik pöördest) (joonis 3). Ärgepingutage rohkemballooni, kuna võite selle klappi kahjustada.

 3. Põletion nüüd kasutamiseks valmis.

 • Lekke korral (kui enne kraani lahtikeeramist on tunda gaasi lõhna) viige seade viivitamata välja, hea ventilatsiooniga kohta, kus pole ühtegi põletusallikat, selgitage välja lekke asukoht ja sulgege leke. Kui soovite kontrollida, kas seade on korralikult tihendatud, tehke seda väljas. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada lekete leidmiseks leeki. Kasutage gaasilekke leidmiseks spetsiaalset lahust.

D. PLIIDI KASUTAMINE (joonised originaaljuhendil)

Süütamine Pieso-süütajaga (joonis 6)

 1. Keerakegaas sisse, keerates juhtnupp (1)vastupäeva suunas lõpuni(tähise „+” suunas).

 2. Vajutage Pieso-süütaja nuppu (4), vajadusel mitu korda.

 3. Kui põleti ei sütti, siis vabastage nupp (4) ja korrake tegevust 2.

 4. Kui põleti ei sütti ka pärast kolmandat katset, siis keerake gaas kinni, keerates juhtnuppu päripäeva lõpuni ja kontrollige kas balloonis on gaasi (ballooni raputades on kuulda vedeliku loksumist). Kui balloonis on gaas sees, siis korrake tegevusi 2. ja 3.

Süütamine ilma Pieso-süütajata (joonis 5)

 • Hoidke leeki põleti (5) lähedal ja keerake gaas lahti, keerates juhtnuppu (1) vastupäeva.

Toiduvalmistamine

 • Asetage kastrul põleti keskele tugedele ning reguleerige gaasivoolu, et leegid ei tõuseks kastrulist kõrgemale.

Leegi kustutamine (joonis 4)

 • Toiduvalmistamise lõppedes sulgege gaas, keerates juhtnuppu (1) päripäeva lõpuni.

E - BALLOONI EEMALDAMINE

 • Ballooni saab eemaldada ka siis, kui see pole tühi.

 • Oodake, kuni seade on jahtunud.

 • Vahetage gaasiballoon õues.

 • Veenduge, keerates juhtnuppu (1) päripäeva lõpuni, et gaasivool on täielikult peatatud.

 • Keerake balloon gaasiliitmiku küljest vastupäeva lahti ja eemaldage balloon (joonis 7).

Ballooni ei tohi ära visata enne, kui olete kindel, et see on tühi (raputage ballooni ja kuulake, kas kostub vedeliku loksumist).

F - OHUTUSMEETMED

 • Seadet ei tohi kasutada seinast või tuleohtlikest objektidest vähem kui 20 cm kaugusel.

 • Asetage seade kindlale horisontaalsele pinnale ja ärge seda kasutamise ajal liigutage, et vältida suuri leeke, mis tekivad, kui aurustunud butaani asemel põleb vedel butaan. Kui see peaks siiski juhtuma, keerake juhtnupp kinni ja asetage seade uuesti paigale.

 • Lamedate metallist köögiriistade (nt röstimisalus või -rest leiva ja saia röstimiseks) kasutamisel keerake leek madalaks.

 • Ärge kasutage küpsetusnõusid, mille kogukaal on rohkem kui 4 kg.

G. HOOLDUS, HOIUSTAMINE JA TÕRKEOTSING

Kui seade on täielikult jahtunud:

 • Eemaldage balloon, nagu kirjeldatud osas E.

 • Keerake kastrulitoed hoiustamisasendisse.

 • Pange põleti kotti tagasi. ETTEVAATUST: kui seade on veel kuum, ei tohi seda kotti panna.

 • Hoidke seadet ja gaasiballooni jahedas, kuivas ja ventileeritud kohas, lastele kättesaamatult, mitte kunagi keldris.

 • Kui balloonis on gaasi, kuid seadet ei õnnestu süüdata, ärge proovige seda ise parandada, vaid viige müügikohta.

 • Veenduge, et põlemiseks on piisavalt õhku (minimaalselt 2 m3/h/kW) ja vältige ohtlikult palju põlemata gaasi sisaldava segu tekkimist.

GARANTIITINGIMUSED

 • Garantii kehtib 2 aastat, kui pakendil pole teisiti märgitud. Garantiiperioodi alguseks on toote tarnekuupäev.

 • Garantii on kehtetu ja seda ei kohaldata, kui defekti põhjuseks on: toote väärkasutus; kasutusjuhendi mittejärgimine toote kasutamisel ja säilitamisel; toote remont, hooldus, ümbertegemine või muutmine selleks volitamata kolmandate isikute poolt; originaalvaruosade mittekasutamine.

 • Kui tootega on probleeme, peab ostja tagastama selle koos ostu tõendava tšekiga puhastatuna kauplusesse, kust see osteti. Müüa saadab toote omakorda tootjale ekspertiisi. Pärast ekspertiisi tootja kas asendab defektiga toote või parandab vea.

 • Kui toote kahjustus ei käi garantii alla, võib tootja selle parandada ostja kulul, kaasaarvatud transpordikulud.

 • Soovi korral saate ühendust võtta ka otse tootjaga www.campingaz.com .

 • Garantii kehtib ainult eratarbijatele ning ei kata toote kommertseesmärgil kasutamisest tekkinud defekte.

 • Garantii katab osturiigis garantiiandjale defektse osa transportimiseks kantud kulusid.

 • Garantiiteenindus ei mõjuta garantii aegumistähtaega: remonditud või asendatud osa tarnel ei alga garantiiperiood uuesti.

 • Teadmiseks: seadusjärgse garantiiperioodi jooksul võivad ostja seadusjärgsed õigused müüja suhtes anda ostjale võrreldes käesoleva garantiiga täiendavaid õigusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust garantiiandjaga.

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse