Click for more products.
No produts were found.
0

Petzl NAO+


Nomenklatuur*


1. andur; 2. kitsa valgusvihuga valge LED; 2. bis laia valgusvihuga valge LED; 3. valiku nupp; 4.ZEPHYR riba; 5. Kaabel, 6. aku ümbris, 6 bis aku, 7. aku laadimise USB-pesa; 8.tagumine plaat;9. energianäidik; 10. USB-kaabel; 11. ülemine rihm; 12. punane LED; 13. sinihamba aktiveerimise näidik (sinine).

REACTIVE LIGHTING ( REAKTIIVNE VALGUSTUS) tehnoloogia


• Lambil on REACTIVE LIHTING (reaktiivne valgustus) tehnoloogia.
• REACTIVE LIGHTING tehnoloogial põhinev integreeritud andur analüüsib ümbritsevat valgust ja kohandab automaatselt valgusvihu kuju ja võimsust.
• REACTIVE LIGHTING tehnoloogia annab teile erinevateks tegevusteks vastava optimaalse valgustuse.
• Suuremate kiiruste jaoks (jalgrattasõit, suusatamine jne) soovitatakse kasutada pigem CONSTANT LIHGTING (püsiv valgustus) režiimi (võib tekkida oht, etreaktiivne valgustus võib end välja lülitada).


Enne lambi esmakordset kasutamist


• Paigaldage aku.
• Laadige aku täis. Esialgselt on aku laetud 30%.
• Paigaldage aku ümbris.


LAMBI KASUTAMINE


Sisse- ja väljalülitamine, režiimide valimine
• Nupp töötab kahel viisil: 1. lühike impulss: keerake ja vabastage; 2. pikk vajutus: keerake, hoidke mõned sekundid (sõltuvalt soovitud funktsioonist) ja vabastage.
• Lambi sisselülitamisel süttib automaatselt REACTIVE LIHTING režiim.
• REACTIVE ja CONSTANT tehnoloogiate vahetamisel lülitab lamp sisse režiimi MAX AUTONOMY.
• Kui reaktiivse valgustuse režiimil olev lambi andur tuvastab, et antud keskkonnas on piisavalt valgust, vilgub lamp automaatselt kaks minutit tuhmimalt ning lülitub seejärel välja, et säästa laetavat akut.
• Märkus: Tagumist punast tuld, püsiv või vilkuv, aktiveeritakse või desaktiveeritakse ainult läbi MyPetzl Light mobiilirakenduse.
• Hoiatus: Lukustusasend ei lülita lampi välja; enne lambi lukustamist veendu, et oled valgustuse välja lülitanud.


MyPetzl Light Bluetooth® rakendus – sinu lambi kohandamiseks.
Laadige alla MyPetzl Light rakendus ja lülitage sisse Bluetooth®-i ühendus.
• Juurdepääs aku laetuse tasemele.
• Lambi järelejäänud põlemisaeg.
• Punase tule juhtimiseks ja lambi jõudluse kohandamiseks (sõltuvalt tegevusest) vastavalt neljale eelseadistatud profiilile: rajajooks, mägironimine, matkamine ja telkimine/seljakotimatkamine.
• Lambil on alati Bluetooth® vaikimisi aktiveeritud.
• Bluetooth®-i märk ja logo on ettevõtte Bluetooth SIG Incorporated registreeritud kaubamärk, mida Petzl kasutab litsentsi alusel.
• Rahendus vajab vähemalt iOS 7.1 / vähemalt Android 4.3 operatsioonisüsteemi ja vähemalt Bluetooth® 4.0 versiooni.


Algseadete taastamine
• Lambi algseadmete taastamiseks hoida 30 sekundit nuppu all, lamp peab olema välja lülitatud.


Aku laadimine
• Lambiga on kaasas Petzl Li-Ion aku. Võimsus: 3100 mAh.
• Enne esmakordset kasutamist laadige aku täis.
• Kasutage ainult Petzl ACCU NAO + akut.
• Liitiumioonakud kaotavad igal aastal 10% oma võimekusest. Pärast 300 laadimis- / tühjenemistsüklit on akul siiski umbes 70% esialgsest võimekusest.
• Laadige ainult alla 3 meetri pikkuse USB-kaabliga. Laadija väljundpinge ei tohi ületada 5 V.
• Kasutage ainult CE / UL-i heakskiidetud laadijat.
• Tootega ühendatud USB-väline toiteallikas peab olema SELV-tüüpi ja piiratud jõuga energiaallikas, mis on defineeritud standardiga IEC 60950-1 (EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013) peatükkides 2.2 ja 2.5.
• Toitepistik peab jääma laadimisel lihtsasti juurdepääsetavaks.
• Lambi jõudluse optimeerimiseks on soovitatav regulaarselt oma aku täis laadida.


Laadimise aeg
• Laadides akut USB-laadija või arvuti abil on laadimisaeg 6–8 tundi.
• Hoiatus: kui arvutiga on ühendatud mitu USB-seadet, võib laadimisaeg pikeneda (kuni 24h).
• Laadimise ajal hakkavad energianäidikul vilkuma kolm riba.
• Laadimine on lõppenud kui energijanäidik kolm riba jäävad põlema.
Energiamõõtur
• Lambi sisse - välja lülitamisel jääb energijanäidik 10 sekundiks põlema.
• Kui viimane riba hakkab vilkuma väljastab lamp valgussignaali, mis indikeerib varurežiimi aktiveerumist (u. 2 tundi).


Aku vahetamine
• Kasutage ainult Petzl ACCU NAO + akut.
Hoiatus: Teist tüüpi aku kasutamine võib lampi kahjustada ja võib tekkida plahvatusoht. Hoiatus: Kui eemaldate aku lambist ja panete aku lampi tagasi (ainult siis, kui laete eemaldatud akut), siis energianäidiku lähtestamiseks laadige aku lambis uuesti täis.
• Ärge kombineerige erinevate generatsioonide komponente ( lambi korpus, aku korpus ja aku), sest see võib halvendada lambi jõudlust.


ÜLDINE TEAVE PETZLI LAMPIDE JA AKUDE KOHTA


*A. Ettevaatusabinõud aku käsitsemisel
HOIATUS - plahvatuse ja põletuse oht.
• Vale kasutamine võib laetavat akut kahjustada.
• Ärge uputage akut vette.
• Ärge visake akut tulele.
• Ärge ise akut hävitage; see võib plahvatada või eraldada mürgiseid aineid.
• Ärge kasutage kahjustatud ega modifitseeritud akut! Kahjustatud või modifitseeritud akud võivad käituda ettenägematult ja põhjustada tulekahju, plahvatusi või vigastusohtu.
• Utiliseerige kahjustunud aku vastavalt kehtivatele kohalikele eeskirjadele.
*B. Ettevaatusabinõud lambi kasutamiseks
• Antud lampi ei soovitata lastele.
• Hoiatus: Väga võimas lamp – suure kuumuse või põletusoht.
• Hoiatus: kuigi see lamp on valmistatud kvaliteetsest plastist, võivad need äärmuslikel temperatuuridel rabedaks muutuda.
Silmade ohutus
• Lamp on klassifitseeritud IEC 62471 standardi kohaselt 2. riskirühma (mõõdukas risk).
• Ärge vaadake otse põlevasse valgusallikasse.
• Lambi optiline kiirgus võib olla ohtlik. Vältige lambi valguse suunamist teise isiku silmadesse.
• Ere sinine valgus võib silma võrkkestale ehk reetinale tekitada fotokeemilisi kahjustusi, eriti lastel.
Elektromagnetiline ühilduvus
• Vastab 2014/30 / EL elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi nõuetele.
• Hoiatus: kui laviinipiipar on saatmis-/vastuvõturežiimis, võib see lampi häirida. Häirimise korral (mida tähistab laviinipiipari staatiline müra) liigutage laviinipiipar pealambist eemale.
*C. Puhastamine, kuivatamine
• Kui olete kasutanud lampi niiskes keskkonnas, eemaldage lambist aku ja kuivatage lambi korpus avatud USB-pordi kaanega.
• Kokkupuutumisel mereveega loputage lamp mageda veega ning seejärel kuivatage.
• Kui teie lamp on määrdunud, puhastage seda niiske lapiga ja laske kuivada.
• Ärge laske kemikaalidel lambiga kokku puutuda.
*D. Hoiustamine
• Enne lambi hoiustamist või transportimist ühendage kaabel aku korpusest lahti.
• Pikaajaliseks hoiustamiseks laadige akut seni, kuni energianäidikul põleb vähemalt 2 riba, seejärel ühendage aku korpus lahti (korrake seda iga kolme kuu tagant).
• Hoidke laetavat akut kuivas kohas. Ideaalne hoiustustemperatuur on vahemikus 20–25 ° C. Sellistes tingimustes saab aku 12 kuuga tühjaks.
• Vältige aku täielikku tühjenemist.
*E. Keskkonna kaitsmine
Modifikatsioonid / remonditööd
• Keelatud väljaspool Petzli hooneid, välja arvatud varuosad.


Petzli garantii


• Lambil on kolmeaastane garantii materjalide või tootmisdefektide ilmnemise korral (välja arvatud laetav aku, millele on tagatud garantii kaks aastat või 300 laadimis-/tühjenemistsüklit).
• Garantii ei kehti: rohkem kui 300 laadimis- / tühjenemistsüklit, normaalne kulumine, oksüdeerumine, ümberehitused või muudatused, vale hoiustamine, kehv hooldus, õnnetuste
tagajärjel tekkinud kahjustused, hooletussejätmine või vale kasutamine.
Vastutus
• Petzl ei vastuta tagajärgede eest otseselt, kaudselt, õnnetuse korral või mõnd muud tüüpi kahjustuse tekkimise korral, mis tulevad selle toote kasutamisest.
*Tähistused
(a) Mudel;
(b) Aku seerianumber;
(c) Rahvusvahelised sertifitseerimisasutused;
(d) Sisse-välja lülitamine;
(e) Vastab Euroopas kehtestatud nõuetele: Petzl kinnitab, et antud toode vastab 2014/53 / EL direktiivi põhinõuetele ja teistele vajalikele sätetele;
(f) Toode on konstrueeritud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.
(g) Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemine.


FCC / IC sertifikaatide teave
• Seade vastab elanikkonna jaoks kehtestatud FCC (Federal Communications Commission) ja IC (Industry Canada) kiirguskontrolli piirnormidele.
• Seda seadet ei tohi asetada ega kasutada koos ühegi teise antenni ega saatjaga.
• Seade vastab FCC reeglite 15. osale ja IC litsentsivaba RSS (Radio Standards Specification) standarditele. Seadet toodetakse järgneval kahel tingimusel:1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikku mõju teistele seadmetele; 2. See seade peab vastu võtma igasugust tööd segavat
mõju.
• Märkus: seade on testitud ja kinnitatud, et see vastab B-klassi digitaalseadmetele esitatavatele nõuetele FCC reeglite 15. osas. Nende nõuete eesmärk on pakkuda mõistlikku kaitset kahjuliku mõju eest teistele seadmetele elurajoonides.
• See seade genereerib, kasutab ning võib eraldada raadiolaineid, ja kui pole installeeritud ning kasutatud vastavalt tootja juhendile, võib põhjustada kahjulikku mõju raadiosidele. Siiski pole mingit garantiid, et häireid konkreetses rajatises ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televiisori vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid korrigeerida ühe või mitme järgmise meetodi abil: vastuvõtva antenni ümberhäälestamine või ümberpaigutamine, suurendada seadme ja vastuvõtja vahelist distantsi, ühendage seade ja vastuvõtja erineva vooluahelaga pistikupesadesse, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio- / teletehniku poole.
• IC: Industry Canada eeskirjade kohaselt tohib see raadiolaine edastaja töötada ainult sellist tüüpi ja maksimaalse (või väiksema) võimendusega antenni abil, mille saatja on heaks kiitnud Industry Canada. Teiste raadiosaatjate kasutajate võimalike raadiohäirete
vähendamiseks tuleks antenni tüüp ja selle vastuvõtu võime valida nii, et ekvivalentne isotroopselt kiirgatud võimsus (EIRP) ei oleks suurem kui on suhtlemiseks vajalik.


* vaata jooniseid originaaljuhendilt.

Menu

Logi sisse või loo konto.

Kui e-poe konto on loodud - logi sisse